Biudžetinė įstaiga
Ateities g. 43, 30119 Ignalina
Tel. (8 386) 53147
Mob. tel. +370 675 010 98
El. p. muziejus@ignalina.lt
Įmonės kodas 302837241

 

 

 

 

Muziejus ieško naujo komandos nario !

Muziejus ieško: Muziejininko                                                                                                                           

(terminuota darbo sutartis)

 

Darbo aprašymas: muziejaus rinkinių tyrimo ir sisteminimo darbai, parodų ir muziejinių projektų iniciavimas ir įgyvendinimas.

Reikalavimai: turėti aukštąjį humanitarinį ar socialinių mokslų krypties išsilavinimą būti kūrybiškam, iniciatyviam, imliam naujovėms, atsakingam, komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje, mokėti užsienio kalbą (prioritetas – anglų k,).                                                                                                  

Darbo vieta: Ignalinos krašto muziejus
Informuosime pokalbiui atrinktus kandidatus.

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu: muziejus@ignalina.lt.
Telefonas pasiteirauti: 8 675 01098

Pareigybės funkcijos. Ignalinos krašto muziejaus muziejininkas einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

  1. Ruošia ir organizuoja muziejaus ekspozicijų ir parodų pristatymus.                                                                                      
  2.  Sistemina naują ir jau esamą medžiagą, vykdo muziejinių vertybių inventorinimą.                                        
  3. Renginiuose fotografuoja, filmuoja ar valdo vaizdo ir garso įrangą.                                                                                          
  4. Supažindina ekskursijas, grupes ir pavienius lankytojus su muziejaus ekspozicijomis ir parodomis.                                                                                                                                                          
  5. Prižiūri Ignalinos krašto muziejaus interneto svetainę ir reguliariai atnaujina informaciją.                                
  6. Rašo straipsnius, ruošia pranešimus apie muziejuje organizuojamus edukacinius užsiėmimus, veikiančias parodas, renginius.                                                                                                                                                                                    
  7. Rengia muziejaus viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas)                                    
  8. Rengia projektų finansavimo paraiškas ir vykdo programas / projektus finansinei paramai iš įvairių Lietuvos Respublikos bei užsienio fondų gauti.                                                                                                               
  9. Domisi su darbo tematika susijusia naujausia literatūra, gilina žinias, dalyvauja kitų muziejų, universitetų, organizacijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose.                                                                                    
  10. Vykdo kitus vienkartinius muziejaus direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su muziejaus vykdoma veikla.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

– Turėti aukštąjį humanitarinių ar socialinių mokslų išsilavinimą
– mokėti užsienio kalbą (prioritetas – anglų k.) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europos standarto kalbų mokėjimo lygį);
– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejaus veiklą, išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles;
– gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą bei dirbti komandoje;
– darbe vadovautis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Biudžetinių įstaigų, Muziejų, kitais įstatymais, Civiliniu ir Darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, susijusiais su muziejų veikla, LR Viešųjų pirkimų įstatymu, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitomis tvarkomis, taisyklėmis, reglamentais, gebėti juos taikyti praktikoje;
– žinoti muziejininkystės teoriją ir praktiką, Muziejininko etikos kodeksą, norminius dokumentus, reglamentuojančius Muziejaus darbą, tikslus, uždavinius, funkcijas ir vykdyti juos bendrame muziejaus strategijos kontekste;
– turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti dirbti Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Mokėti tvarkyti tekstus, naudotis interneto, elektroninio pašto paslaugomis, bei žinoti informacinių technologijų visuomenėje naudojimo principus (viešosios paslaugos, asmens duomenų apsauga ir kt.);
– žinoti ir gebėti taikyti vadybos, psichologijos, tarnybinės etikos, raštvedybos pagrindus;
– darbe taikyti muziejininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo formas ir metodus;
– darbe laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, higienos reikalavimų.

Kontaktai: Laukiame Jūsų CV el. paštu muziejus@ignalina.lt  iki  2019-11-23
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Atlyginimas: pastoviosios dalies koeficientas nuo 3,03