Biudžetinė įstaiga
Ateities g. 43, 30119 Ignalina
Tel. (8 386) 53147
Mob. tel. +370 675 010 98
El. p. muziejus@ignalina.lt
Įmonės kodas 302837241

 

 

 

 

Nuostatai

PATVIRTINTA 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 11 d. sprendimu  Nr. T – 19

 

IGNALINOS KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ignalinos krašto muziejaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Ignalinos krašto muziejaus (toliau – muziejus) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, rūšį, tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką ir kitus su Muziejaus veikla susijusius klausimus.

2. Muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, eksponuojanti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti regioninės svarbos materialines ir dvasines kultūros vertybes bei meno objektus, vykdanti muziejų veiklą ir užtikrinanti valstybinių muziejininkystės programų ir rajono savivaldybės sprendimų muziejų klausimais įgyvendinimą rajone. Muziejaus pavadinimo santrumpa – IKM.

3. Muziejus turi paramos gavėjo statusą.

4. Muziejaus rūšis – krašto muziejus.

5. Muziejaus steigėja ir savininkė yra Ignalinos rajono savivaldybė.

6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

7. Muziejaus nuostatus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

8. Muziejus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Ignalinos rajono savivaldybės pavadinimu ir herbu bei atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

9. Muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, savininko sprendimais, šiais nuostatais.

10. Muziejus, vykdydamas veiklą, atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) teisės aktus (Statutą, Etikos kodeksą) ir rekomendacijas.

11. Muziejaus paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Muziejus teikia ir mokamas paslaugas. Jų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, paslaugų kainas nustato savininkas.

12. Muziejaus padalinys – Prof. Adomo Hrebnickio memorialinis muziejus, Rojaus kaimas, Dūkšto seniūnija, Ignalinos rajonas.

13. Muziejaus veiklos laikotarpis neribotas.

 

II SKYRIUS
MUZIEJAUS SAVININKO TEISĖS IR KOMPETENCIJA

 

14. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos Ignalinos rajono savivaldybės tarybos kompetencija:

14.1. Tvirtina muziejaus nuostatus.

14.2. Priima sprendimus dėl muziejaus buveinės pakeitimo.

14.3. Priima sprendimus dėl muziejaus pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo.

14.4. Priima sprendimus dėl muziejaus filialų ar padalinių steigimo ir jų veiklos nutraukimo.

14.5. Skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus.

14.6. Sprendžia kitus įstatymų ir šių nuostatų jos kompetencijai priskirtus klausimus.

14.7. Nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

15. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai turi būti įforminami raštu.

 

III SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

16. Muziejaus veiklos sritis – bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.

17. Muziejaus veiklos rūšys:

17.1. Pagrindinė veiklos rūšis – Muziejų veikla, kodas 91.02.

17.2. Kitos muziejaus veiklos rūšys:

17.2.1. Kita leidyba, kodas 58.19.

17.2.2. Kita informacinių paslaugų veikla, kodas 63.9.

17.2.3. Ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12.

17.2.4. Tyrimo veikla, kodas 80.30.

17.2.5. Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19.

17.2.6. Kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

17.2.7. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

17.2.8. Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas, kodas 91.03.

17.2.9. Kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.

18. Muziejaus tikslas – kaupti, tyrinėti, saugoti, perteikti visuomenei Ignalinos krašto kultūros dvasines ir materialines vertybes.

19. Muziejaus veiklos uždaviniai:

19.1. Derinti istorijos, etnografijos, technikos, gamtos, meno muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su komunikavimu bei informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu.

19.2. Susieti istorijos, technikos, gamtos ir meno paveldo apsaugą su gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu.

19.3. Prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės raidos.

19.4. Saugoti ir puoselėti regiono kultūros tapatumą ir jį aktualizuoti.

19.5. Teikti su muziejaus veikla susijusias paslaugas gyventojams.

20. Muziejaus funkcijos:

20.1. Įgyja ir kaupia muziejinę vertę turinčias kultūros vertybes, formuoja muziejaus rinkinius, atspindinčius krašto istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų, Lietuvos valstybingumo formavimąsi ir tolesnę plėtrą, pildo muziejuje suformuotas kolekcijas, rinkinius ir juos eksponuoja.

20.2. Užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą, jų konservavimą bei restauravimą, vadovaujantis Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716.

20.3. Tiria ir sistemina muziejaus fondo eksponatų rinkinius.

 

IV SKYRIUS

MUZIEJAUS FONDO RINKINIAI

 

21. Muziejaus fondo rinkiniai yra centralizuoti ir, atsižvelgiant į muziejinių vertybių išliekamąją vertę, suskirstyti į:

21.1. pagrindinį fondą;

21.2. pagalbinį fondą;

21.3. mainų fondą.

22. Pagal tematiką ir eksponatų pobūdį, muziejaus pagrindinio fondo eksponatai skirstomi į rinkinius, turinčius šifrus.

23. Pagrindinės muziejaus fondo rinkinių komplektavimo kryptys: archeologija, dailė, fotografija, numizmatika, istorija ir etnografija, raštija, archyvas.

24. Pagrindiniame fonde gali būti išskirtas specialios apskaitos ir apsaugos fondas.

25. Muziejaus rinkiniai kaupiami šiomis pagrindinėmis kryptimis: archeologija, gamta, istorija, etnografija, dailė, fotografija, raštija, numizmatika, garso ir vaizdo fondas.

26. Muziejaus rinkinių šifre nurodomas sutrumpintas muziejaus pavadinimas (IKM) ir rinkinio šifras: archeologija – A; dailė – D; fotografija – F; numizmatika – N; istorija ir etnografija – IE; raštija – R. Muziejaus pagalbinis fondas žymimas šifru P. Muziejaus rinkiniai pagal komplektavimo kryptis saugomi specializuotose saugyklose.

27. Muziejus turi sudaryti sąlygas viešai naudoti muziejuje saugomas muziejines vertybes:

27.1. Rengti nuolatines ekspozicijas: Ignalinos krašto istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų; etnografija; menas; pomologija. Ekspozicijų turinys gali keistis toliau plečiant tematiką.

27.2. Rengti parodas ir laikinas ekspozicijas, kitus kultūros ir švietimo renginius (masinius renginius, plenerus, simpoziumus, kultūros vakarus, koncertus, susitikimus, pristatymus ir kt.) muziejuje, Lietuvoje ir užsienyje.

27.3. Kaupti informaciją apie muziejines vertybes, atspindinčias Ignalinos krašto istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų, esančias kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose, archyvuose, įstaigose ir privačiuose rinkiniuose.

27.4. Rengti ir vykdyti kartu su švietimo įstaigomis muziejines mokinių švietimo programas.

27.5. Rengti, leisti ir platinti su muziejaus veikla, krašto istorija susijusius leidinius ir elektronines laikmenas, publikuoti tyrimų rezultatus.

27.6. Pristatyti informaciją muziejaus interneto svetainėje virtualiomis ekspozicijomis, parodomis.

27.7. Rengti ir vykdyti kultūros paveldo saugojimo ir populiarinimo bei bendradarbiavimo projektus.

 

V SKYRIUS

MUZIEJAUS VALDYMAS

 

28. Muziejui vadovauja vienasmenis valdymo organas – direktorius. Muziejaus direktorius priimamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Muziejaus direktoriaus kompetencija:

29.1. tinkamai organizuoja muziejaus darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

29.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir muziejaus nuostatų;

29.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia muziejaus darbuotojus ir vykdo kitas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytas su darbo santykiais susijusias funkcijas;

29.4. tvirtina muziejaus struktūrą ir pareigybių sąrašą;

29.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi ir pateikti reikiamoms institucijoms, kaip to reikalauja teisės aktai;

29.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

29.7. atstovauja muziejui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;

29.8. tvirtina vidaus darbo taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus, ekspozicijų ir parodų tematinę struktūrą, parengtus publikuoti leidinius;

29.9. sudaro komisijas muziejaus veiklos problemoms spręsti;

29.10. tinkamai įgyvendina ir vykdo kitas teisės aktų nustatytas pareigas.

30. Patariamojo balso teise gali būti sudaroma 5 narių muziejaus taryba, kurią sudaro Ignalinos rajono savivaldybės tarybos, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir (ar) kitų įstaigų deleguoti atstovai. Taryba nėra muziejaus valdymo organas. Jos nuostatus ir sudėtį tvirtina muziejaus direktorius. Į tarybos posėdžius kaip konsultantai ir ekspertai gali būti kviečiami įvairūs specialistai iš kitų institucijų, įmonių ar organizacijų. Tarybos kompetencija – teikti muziejaus direktoriui pasiūlymus kultūros politikos muziejininkystės srityje formavimo bei šios politikos įgyvendinimo klausimais. Tarybos sprendimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

31. Muziejaus taryba svarsto:

31.1. metines ir perspektyvines muziejaus veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;

31.2. ekspozicijų ir parodų planus, parengtus publikuoti leidinius;

31.3. muziejaus organizacinę struktūrą, etatų sąrašą;

31.4. muziejaus nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

31.5. muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatą, ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitas.

32. Muziejuje veikia Rinkinių komisija, kuri sudaroma muziejaus direktoriaus įsakymu trejiems metams ir veikia kaip patariamoji institucija. Rinkinių komisijos pirmininku skiriamas muziejaus darbuotojas, nariais gali būti kviečiami kitų muziejų specialistai, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir kitų (su muziejų veikla susijusių) įstaigų atstovai. Komisija veikia pagal muziejaus direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą. Komisijos kompetencija nustatyta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma, protokolai pateikiami muziejaus direktoriui.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

33. Muziejaus darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

34. Muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtinta kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka ir kitais teisės aktais.

35. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos darbo sutartys atskiriems kultūriniams ar kitiems projektams įgyvendinti.

36. Muziejaus asignavimus darbo užmokesčiui nustato Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

 

VII SKYRIUS

MUZIEJAUS TURTAS IR LĖŠOS

 

37. Muziejaus savininko jai perduotas ir muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso muziejaus savininkui, o muziejus šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Muziejus finansuojamas iš savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas.

39. Muziejaus turtą sudaro:

39.1. savininko turtas, kurį muziejus valdo patikėjimo teise;

39.2. muziejinės vertybės, kurių apskaitą, saugojimą, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas reglamentuoja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716, ir kiti teisės aktai.

40. Muziejaus lėšų šaltiniai gali būti:

40.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

40.2. valstybės biudžeto asignavimai;

40.3. kitos teisėtai gautos lėšos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Šie nuostatai keičiami Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Iniciatyvos teisę kreiptis dėl nuostatų pakeitimo turi įstaigos direktorius, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

42. Muziejus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą ir kitą atributiką.

43. Muziejus gali baigti savo veiklą arba būti pertvarkytas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Pranešimai, kuriuos pagal teisės aktus reikia skelbti viešai, skelbiami Ignalinos rajono laikraščiuose „Nauja vaga“ ir „Mūsų Ignalina“, muziejaus interneto svetainėje www.ignalinoskrastomuziejus.lt , Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.

Ignalinos krašto muziejaus Prof. Adomo Hrebnickio memorialinio muziejaus padalinio vedėja, laikinai vykdanti Ignalinos krašto muziejaus direktoriaus funkcijas Renata Veličkienė.