Biudžetinė įstaiga
Ateities g. 43, 30119 Ignalina

tel. (8 386) 53147

mob. tel. +370 675 010 98

muziejus@ignalina.lt

Įmonės kodas 302837241

 

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Ignalinos krašto muziejaus
direktoriaus
2014  m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. V-

IGNALINOS KRAŠTO MUZIEJAUS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau-taisyklės) reglamentuoja Ignalinos krašto
muziejaus ir jo padalinio profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinio muziejaus (toliau-muziejaus) darbo tvarką, derinant ją su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kitais Vyriausybės teisės aktais, nutarimais, muziejaus nuostatais, darbuotojų pareiginiais nuostatais, direktoriaus įsakymais.
2. Darbuotojų pareigas ir teises reglamentuoja darbo sutartis, pareiginiai nuostatai,
saugos darbe instrukcijos.
3. Šių taisyklių privalo laikytis visi muziejaus darbuotojai, nepriklausomai nuo
užimamų pareigų ir darbo sutarties termino.

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

4. Darbuotojus į darbą priima ir iš jo atleidžia muziejaus direktorius LR įstatymų nustatyta tvarka.
5. Priimamas į darbą asmuo privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, gyvenimo aprašymą.
6. Priėmimas į darbą įforminamas direktoriaus įsakymu ir darbo sutartimi
(2 egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas darbuotojo asmens byloje, o antras įteikiamas darbuotojui).
7. Priimamas į darbą asmuo pasirašytinai supažindinamas su šiomis taisyklėmis, gaisrinės saugos bei darbuotojų darbo saugos ir sveikatos instrukcijomis, pareiginiais nuostatais.
8. Muziejaus direktorius ar darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytus straipsnius.
9. Prieš nutraukdamas darbo sutartį, darbuotojas privalo parašyti prašymą muziejaus direktoriui LR darbo kodekse nustatyta tvarka. Iki paskutinės darbo dienos darbuotojas privalo perduoti savo apskaitoje turimą inventorių, eksponatus ir kitas darbo priemones.
10. Atleidimo diena yra paskutinė darbuotojo darbo diena. Su darbuotoju visiškai atsiskaitoma atleidimo dieną, jei LR darbo kodeksas ar kiti įstatymai nenustato kitokios atsiskaitymo tvarkos.
11. Atleidimas iš darbo įforminamas direktoriaus įsakymu ir atitinkamu įrašu darbo sutartyje.

(VISAS DOKUMENTAS)